Pra-put-ta-bha-leh-lai at Wat Po
 
praput30005.jpg praput30000.JPG praput30001.JPG
praput30002.JPG praput30003.JPG praput30004.jpg